Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 27)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính :

a) \(\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|\)

b) \(\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Các câu hỏi cùng bài học