Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 193)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1);  stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Các câu hỏi cùng bài học