Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 17)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho :

              \(3\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{0}\)

Hướng dẫn giải

Ta có: 3 + 2 = => 3 = -2 => = -

Đẳng thức này chứng tỏ hi vec tơ , là hai vec tơ ngược hướng, do đó K thuộc đoạn AB

Ta lại có: = - => KA = KB

Vậy K là điểm chia trong đoạn thẳng AB theo tỉ số

Các câu hỏi cùng bài học