Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (Sgk tập 2 - trang 9)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính diện tích S của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách :

1) Theo công thức \(S=BH.\left(BC+DA\right):2\)

2) \(S=S_{ABH}+S_{BCKH}+S_{CKD}\)

Sau đó sử dụng giả thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Trong hai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải:

Gọi S là diện tích hình thang ABCD.

1) Theo công thức

S = BH(BC+DA)2

Ta có: AD = AH + HK + KD

=> AD = 7 + x + 4 = 11 + x

Do đó: S = x(11+2x)2

2) Ta có: S = SABH + SBCKH + SCKD.

= 12.AH.BH + BH.HK + 12CK.KD

= 12.7x + x.x + 12x.4

= 72x + x2 + 2x

Vậy S = 20 ta có hai phương trình:

x(11+2x)2 = 20 (1)

72x + x2 + 2x = 20 (2)

Cả hai phương trình không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Các câu hỏi cùng bài học