Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK tập 2 - Trang 11)

Lý thuyết

Câu hỏi

Kết quả điều tra về con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 11:

2    2    2    2   2   3    2    1    0    2
2    4    2    3   2   1    3    2    2    2
2    4    1    0   3   2    2    2    3    1

 

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì ? Từ đó lập bảng "tần số".

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về con số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào ?
    Số gia đình đông con, tức 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu ?) 

 

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu: Số con của mỗi gia đình.

Bảng "tần số"

b) Nhận xét:

- Số con của mỗi gia đình chủ yếu thuộc vào khoảng từ 0 đến 4 người con.

- Số gia đình đông con (từ 3 người con trở lên) là 7 chiếm tỉ lệ: 7/30 tức 23,3%.

Các câu hỏi cùng bài học