Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (Sách giáo khoa trang 75)

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ..........Điểm O là ..........Hai tia Ox, Oy là .......

b) Góc RST có đỉnh là ..............., có hai cạnh là ...............

c) Góc bẹt là ................

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Góc xOy; đỉnh; Hai cạnh.

b) S; SR và ST.

c) Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Các câu hỏi cùng bài học