Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 Chữa lỗi dùng từ (1)

2d97022f2444a8ed556914a44db04e7e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-14 14:04:32 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KTM1/ Chuy nghia la gi? êTh nao la nghia c? ôNghia chuy n? Cho vi uminh a? )oTI 23Ế CH DÙNG TỮ Ừ* VÝ dô: SGK/ 68a. tre, chông tre ch ng thép quân ủthù. Tre xung phong vào xe tăng, đi bác. Tre ạgi làng, gi c, gi mái nhà tranh, gi ướ ữđng lúa chín. Tre hi sinh con ệng i. Tre, anh hùng lao đng! Tre, anh hùng ườ ộchi đu. (Thép i)ê ớb. Truy dân gian th ng có nhi chi ti ườ êt ng ng kì nên em thích đc ưở ượ otruy dân gian.ệTI T: 23 CH DÙNG TẾ ỪI. TẶ Nh xét:ậVí a:u nh đích nh nh ý, ạt nh đi hài hòa nh bài th cho ơvăn xuôi.Ví b: do di đtặ ạTI T: 23 CH DÙNG TẾ ỪI. TẶ CÂU TH Lu NỎ NHÓM ĐÔI) TG: phút•Em hãy ch ra nguyên ỉnhân và tác khi ắl .ỗ Nguyên nhân:­ Kh năng di đt ch t.ả ố­ nghèo nàn.ố ừ­ ng ng ch linh ho t.ử ạ­ Thói quen ng tùy ti n, thi ếcân nh c.ắTác iạ•­ Làm cho văn đn đi ệnghèo nàn•­ Di đt ng ng, không rõ ýễ ủ•­ th trong vi dùng đt ặcâuTi 23: Ti ng Vi t: CH DUNG Tế ƯI. TĂ Cach ch a:ữ­B th truy dân gian” th 2:o ưTruy dân gian th ng co nhi chi ti ng ng, ki nên ườ ưở ượ ảem thich đc.ấ ­Đo truc:a âEm thich đc truy dân gian vi truy co nhi chi ti ng ưởt ng, ki o.ượ ả­ Thay th ng đng nghia:ê ôTruy dân gian th ng co nhi chi ti ng ng, ki nên ườ ưở ượ ảem thich đc no.ấ oBµi tËp øng dôngPh¸t hiÖn vµ ch÷a lçi dïng tõ trong c¸c c©u sau ®©y: 1. Nh÷ng thiÖt h¹i do ®ît lò võa qua g©y ra kh«ng thÓ thèng kª b»ng sè liÖu hay con sè cô thÓ. 2. TruyÖn “Th¹ch Sanh” lµ truyÖn cæ tÝch hay nªn em rÊt thÝch ®äc truyÖn Th¹ch Sanh. 3. B¹n Hoa ch¨m ngoan, häc giái nªn ai còng yªu mÕn b¹n Hoa. 4. LÝ Th«ng thÊy Th¹ch Sanh g¸nh mét g¸nh cñi lín, LÝ Th«ng nghÜ bông: “….”1. Nh÷ng thiÖt h¹i do ®ît lò võa qua g©y ra kh«ng thÓ thèng kª b»ng con sè cô thÓ.2.“ Th¹ch Sanh” lµ truyÖn cæ tÝch hay nªn em rÊt thÝch ®äc.3. B¹n Hoa ch¨m ngoan häc giái nªn ai còng yªu mÕn.4. LÝ Th«ng thÊy Th¹ch Sanh g¸nh mét g¸nh cñi lín, h¾n nghÜ bông: “…”