Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.91, 6.92 trang 68 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

6.91. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ?

A. Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3.

B. Al2O3 bị khử bởi co ở nhiệt độ cao.

 C. Al2O3 tan được trong dung dịch NH3.

D. Al2O3 là oxit không tạo muối.

6.92. Có các dung dịch : KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

A. Dung dịch NaOH dư.                     B. Dung dịch AgNO3.                

C. Dung dịch Na2SO4.                       D. Dung dịch HCl.

Hướng dẫn giải

6.91 6.92
A A

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào các dung dịch trên:

- Tạo ra kết tủa màu xanh là Cu(NO3)2

- Tạo ra kết tủa nâu đỏ là FeCl3

- Tạo ra kết tủa trắng, tan trong NaOH dư là AlCl3

- Có khí mùi khai (NH3) thoát ra là NH4Cl:

\(N{H_4}Cl + NaOH \to NaCl + N{H_3} \uparrow  + {H_2}O\)

- Không có hiện tượng gì là KNO­3

Các câu hỏi cùng bài học