Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.75 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau :

Hỗn hợp khí A gồm \(CO, CO_2, SO_2\)

a)\(A + dd NaOH_{dư} → khí B_1+ dd B_2\)

b) \(A + dd H_2S\) → khí C

c) A + NaOH → khí D

(NaOH trong dd nước, để trong không khí)

d) A +\(O_2\) dư  khí X 

\(X + dd H_2SO_4\) 90% → khí Y + chất lỏng Z

Hướng dẫn giải

a) \(SO_2 + 2NaOH → Na_2SO_3 + H_2O\)

\(CO_2 + 2NaOH → Na_2CO_3 + H_2O\)

 Khí \(B_1\) là CO; dd\(B_2\) chứa \(Na_2CO_3, Na_2SO_3\)

b) \(SO_2 + 2H_2S → 3S↓ + 2H_2O\)

Khí C là CO, \(CO_2\)

c) \(SO_2 + NaOH → NaHSO_3 \)

\(CO_2 + NaOH → NaHCO_3\)

Khí D là CO

d) \(2SO_2 + O_2  2SO_3 ; 2CO + O_2 → 2CO_2\)

Khí X gồm \(SO_3, CO_2 \,và\, O_2\) dư

\(SO_3 + H_2O → H_2SO_4\)

\(H_2SO_4 + nSO_3 → H_2SO_4.nSO_3\) (oleum)

Khí Y là \(O_2, CO_2\)

 Chất lỏng Z là oleum.

Các câu hỏi cùng bài học