Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt phân hoàn toàn \(KMnO_4, KClO_3\) trong các trường hợp sau:

a) Các chất có cùng khối lượng.

b) Các chất có cùng số mol.

Hướng dẫn giải

PTHH của phản ứng điều chế khí oxi:

Nếu các chất có cùng khối lượng :

Theo (1) : 316 g \(KMnO_4\) điều chế được 1 mol \(O_2\).

Theo (2) : 245 g \(KClO_3\) điểu chế được 3 mol \(O_2\).

Vậy 316 g \(KClO_3\)  điều chế được : \({{3.316} \over {245}} \approx 3,87\left( {mol} \right){O_2}\).

Kết luận : Nếu dùng cùng một khối lượng thì thể tích khí oxi thu được từ \(KClO_3\)  nhiều hơn 3,87 lần so với \(KMnO_4\).

b) Nếu các chất có cùng số mol :

Theo (1): 2 mol \(KMnO_4\) điều chế được 1 mol khí \(O_2\).

Theo (2) : 2 mol \(KClO_3\) điều chế được 3 moi khí \(O_2\).

Kết luận : Nếu dùng cùng số mol thì thể tích khí oxi thu được từ \(KClO_3\)  nhiều hơn 3 lần so với \(KMnO_4\).

Các câu hỏi cùng bài học