Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.58 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cần điều chế một lượng muối \(CuSO_4\). Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

a)  Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit.

b)  Axit suníuric tác dụng với kim loại đồng.

Hướng dẫn giải

Viết các PTHH :

\(H_2SO_4 + CuO → CuSO_4 + H_2O\)                           (1)

\(2H_2SO_4 + Cu → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\)                                        (2)

Theo (1): Muốn điều chế được 1 mol \(CuSO_4\), cần 1 mol \(H_2SO)4\).

Theo (2): Muốn điều chế được 1 mol \(CuSO_4\),  cần 2 mol \(H_2SO)4\).

Kết luận : Phương pháp thứ nhất tiết kiệm được một nửa lượng axit sunfuric.

Các câu hỏi cùng bài học