Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.57 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong bài thực hành về tính chất hoá học của axit sunfuric có những hoá chất sau : Cu, ZnO, Fe, \(Na_2SO_3, C_{12}H_{22}O_{11} \)  (đường), dung dịch NaOH, giấy quỳ tím, dung dịch \(H_2SO_4\) loãng và dung dịch \(H_2SO_4\) đặc.

Hãy lập kế hoạch thí nghiệm để chứng minh rằng :

a) Dung dịch \(H_2SO_4\) loãng có những tính chất hoá học chung của axit.

b) Dung dịch \(H_2SO_4\) đặc có những tính chất hoá học đặc trưng là tính oxi hoá mạnh và tính háo nước.

Hướng dẫn giải

a) Dung dịch \(H_2SO_4\) loãng có tính chất chung của axit. Các thí nghiệm chứng minh :

Thí nghiệm 1. \(Fe + H_2SO_4\)

Thí nghiệm 2. \(ZnO + H_2SO_4\)

Thí nghiệm 3. \(Na_2SO_3 + H_2SO_4\)

Thí nghiệm 4. \(NaOH + H_2SO_4\) (dùng giấy quỳ tím chứng minh có phản ứng hoá học xảy ra).

b) Các thí nghiệm chứng minh \(H_2SO_4\) có tính chất hoá học đặc trưng .

Thí nghiệm 5. \(Cu + H_2SO_4\)(đặc) - Tính oxi hoá mạnh.

Thí nghiệm 6. \(C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4(đặc)\) - Tính háo nước và tính oxi hoá

Các câu hỏi cùng bài học