Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.27 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng không khí, lưu huỳnh cháy hết. Tính tỉ khối đối với He của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu oxi trong bình vừa đủ đốt cháy hết S.

Hướng dẫn giải

Nitơ chiếm 80% thể tích không khí, điều đó có nghĩa là trong không khí mỗi khi có 1 mol oxi sẽ có 4 mol nitơ.

\( S + O_2 → SO_2\)

Khi tạo thành 1 mol \(SO_2\) thì hỗn hợp thu được gồm 1 mol \(SO_4\)  và 4 mol \(N_2\)

 \(\overline M  = {{64 + 28 \times 4} \over 5} = 35,2\left( {g/mol} \right)\)

Tỉ khối của hỗn hợp đối với He là :  \(d = {{35,2} \over 4} = 8,8\)

Các câu hỏi cùng bài học