Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.2 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitơ, oxi, cacbon đioxit và hơi nước, các chất này được xếp thành sáu cặp chất dưới đây :

Khí nitơ và khí oxi; Khí nitơ và khí cacbon đioxit.

Khí oxi và khí cacbon đioxit; Khí oxi và hơi nước.

Khí nitơ và hơi nước ; Khí cacbon đioxit và hơi nước.

Số cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất là

A. hai.            B. ba.                    C. bốn.           D. năm.

Hướng dẫn giải

Phương án C

Các câu hỏi cùng bài học