Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 131)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhìn hình bs 4 và đọc tên :

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB 

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA

d) Các đường thẳng cắt đoạn OD

Hướng dẫn giải

a) Các đoạn thẳng là : AB ,AC , AO , BO , BD , BC , CO , CD , DO

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB là : AO , AC, AD , BO , BC , BD

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA : AD , AB , DO , BO , DB

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD : AC , AD , CD

Các câu hỏi cùng bài học