Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 59 (Sgk tập 1 - trang 62)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Cho biểu thức :

                     \(\dfrac{xP}{x+P}-\dfrac{yP}{y-P}\)

Thay \(P=\dfrac{xy}{x-y}\) vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức

b) Cho biểu thức :

                      \(\dfrac{P^2Q^2}{x+P}\)

Thay \(P=\dfrac{2xy}{x^2-y^2}\) và \(Q=\dfrac{2xy}{x^2+y^2}\) vào biểu thức đã cho rồi rút gọn

Hướng dẫn giải

Lời giải:

Giải bài 59 trang 62 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Các câu hỏi cùng bài học