Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 54 (Sgk tập 2 - trang 87)

Lý thuyết

Câu hỏi

Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách AB như hình 57 : AB // DF; AD = m ; DC = n; DF = a

a) Em hãy nói rõ cách đo như thế nào ?

b) Tính độ dài x của khoảng cách AB ?

Hướng dẫn giải

a) Cách đo:

- Chọn thêm hai điểm D và C sao cho A, D, C thẳng hàng và AC ⊥ AB.

- Chọn điểm B sao cho C, F, B thẳng hàng và DF ⊥ AC.

Giải bài 54 trang 87 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Các câu hỏi cùng bài học