Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 53 (Sách bài tập - trang 13)

Lý thuyết

Câu hỏi

Làm tính nhân :

a) \(3x\left(x^2-7x+9\right)\)

b) \(\dfrac{2}{5}xy\left(x^2y-5x+10y\right)\)

Hướng dẫn giải

a)\(3x\left(x^2-7x+9\right)\)

\(=3x.x^2-3x.7x+3x.9\)

\(=3x^3-21x^2+27x\)

b)\(\dfrac{2}{5}xy\left(x^2y-5x+10y\right)\)

\(=\dfrac{2}{5}xy.x^2y-\dfrac{2}{5}xy.5x+\dfrac{2}{5}xy.10y\)

\(=\dfrac{2}{5}x^3y^2-2x^2y+4xy^2\)

Các câu hỏi cùng bài học