Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 50 (Sách bài tập tập 1 - trang 13)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thử lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương

a) \(x^2=15\)

b) \(x^2=22,8\)

c) \(x^2=351\)

d) \(x^2=0,46\)

Hướng dẫn giải

x2=15x2=15

Tìm ô có giá trị gần với 15 trong bảng bình phương ta được ô 14,98 và ô 15,05

* Với ô 14,98 tra bảng ta được x≈3,87x≈3,87. Đây là kết quả gần đúng nhưng hơi thiếu.

* Với ô 15,05 tra bảng ta được x≈3,88x≈3,88. Đây là kết quả gần đúng nhưng hơi thừa.

Thực hiện tương tự cho các bài còn lại.

Các câu hỏi cùng bài học