Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 50.5 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Phản ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu diễn bằng phương trình hoá học sau :

6CO2+6H2Oclorophina/sC6H12O6+6O2

Để tạo ra 1 mol glucozơ, cây xanh đã hấp thụ 2816 kJ.

Hãy tính nhiệt lượng mà cây xanh đã hấp thụ để tạo thành 1 kg glucozơ.

Hướng dẫn giải

Số mol của 1kg glucozo: nC6H12O6=10001805,56(mol)

Cứ 1 mol glucozo cây xanh đã hấp thụ 2816 kJ

     5,56 mol ----------------------------> x? kJ

Các câu hỏi cùng bài học