Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 trang 150 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Nhiệt độ trung bình (\(^0C\)) của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến 1990

27,1

26,9

28,5

27,4

29,1

27,0

27,1

27,4

28,0

28,6

28,1

27,4

27,4

26,5

27,8

28,2

27,6

28,7

27,3

26,8

26,8

26,7

29,0

28,4

28,3

27,4

27,0

27,0

28,3

25,9

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau

[25; 26); [26; 27); [27; 28); [28; 29); [29; 30].

b) Trong 30 năm được khảo sát, những năm có nhiệt độ trung bình của tháng 5 (ở địa phương A) từ 28\(^0C\) đến 30\(^0C\) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải

a) Nhiệt độ trung bình của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến hết 1990

Lớp nhiệt độ (\(^0C\))

Tần số

Tần suất (%)

[25; 26)

[26; 27)

[27; 28)

[28; 29)

[29; 30]

1

5

13

9

2

3,3

16,7

43,3

30,0

6,7

Cộng

30

100 (%)

b) 36,7%

Các câu hỏi cùng bài học