Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5. Tóm tắt văn bản tự sự (1)

34643732363762333735326436383064366234616463303532356562343232336537613236633332383836373133366239663834363330343864356639393932
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 10:00 AM ngày 24-07-2017 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TU 5­ BÀI 5Ầ TI 18 TÓM VĂN SẾ ỰI.TH NÀO LÀ TÓM VĂN ẢT SỰ 1.Xét ng li uữ (SGK Tr 60)-ý đúng vì làm nh giúp ng đc ườ ọhình dung đc dung văn n.ượ ả-ý không đúng vì ghi đy ủchi ti thì không ph là tóm t.ế ắ- không được vì không đảm bảo tính khách quan-ý không đc vì đi vào phân tích ượ ẽn dung nghĩa văn sộ ự2. lu n:ế Tóm văn là ghi cáchắ ng n, trung thành nh ng dung ộchính văn ng văn aủ mình.• Khi tóm văn :ắ ựD vào vi và nhân chính. ậ•M đích tóm văn ựLà truy ng đc ườ ọhi đc dung tác ượ ủph y. ấII.CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ 1. Nh ng yêu đi văn ảtóm tắ .a. xét ng li u: SGKữ -Văn tóm trên dung ộc văn Tinh Thu Tinh.ủ ỷ-D vào các nhân vàậ chi ti tiêu ếbi đã nêu trong văn tóm t. ắ-Văn đã nêu đc các nhân ượv và vi chính truy n.ậ ệ­ Khác nhau: dài văn tóm ng ắh nhi dài tác ph đc ượtóm t.ắ+S ng nhân và vi trong ượ ệvăn tóm ít trong tác ph ẩtóm t.ắ-Vì ch ch các nhân chính vàỉ nh ng vi quan tr ng. ọ­ Văn tóm không ph trích ảnguyên văn tác ph Tinh, ơThu Tinhỷ mà ph là ng vi ườ ếtóm t.ắb.K lu nế Yêu đi VB tóm t: ắ­ Đm tính khách quan: trung thành ảv văn đc tóm t, không thêm ượ ắb các chi ti không có trong tác ếph m, không xen vào các ki bình ếlu khen chê…ậ-B đm tính hoàn ch nh: giúp ng ườđc hình dung toàn câu chuy ệ( đu, phát tri n, thúc).ở ế­ đm tính cân đi.ả ố2. Các tóm văn n.ướ ả­ 1: Đc kĩ toàn văn ướ ầtóm ch dung nó.ắ ủ­ 2: Xác đnh dung chính ướ ộc tóm t: ch nh ng nhân ậquan tr ng và vi tiêu bi u.ọ ể­ 3: dung chính theo ướ ộtrình lí.ự ợ­ 4: Vi tóm ng văn ướ ờc mình.ủIII. GHI NH (SGK TR61)Ớ IV. Luy p:ệ ậ*Bài pậ Các dung chính tóm t.ộ ắ+ Hoàn nh ra đi Gióngả ủ+ Lên ba không bi nói bi i, đt ườ ặđâu đyằ ấ+ Gi Ân đn xâm c. Theo nh ượ ệvua, gi đi rao tìm ng tài gi ườ ỏđánh gi cặ+ Đa bé ng nhiên nói đc, yêu ược gi rèn ng t, roi tầ ắ+ Đa bé nhanh nh th iứ