Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 64)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong các chất sau đây :

AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Hướng dẫn giải

Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45

Hiệu dộ âm điện CaCl2 : 2, 16 -> Liên kết ion.

Hiệu độ âm điện AlCl3, CaS, Al2S3 lần lượt là : 1,55 ; 1,58 ; 0,97 -> Liên kết cộng hóa trị có cực.

Các câu hỏi cùng bài học