Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 62)

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn  kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

a. \(2x^2-5x-4=0\)

b. \(-3x^2+4x+2=0\)

c. \(3x^2+7x+4=0\)

d. \(9x^2-6x-4=0\)

Hướng dẫn giải

a) Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS, ta ấn liên tiếp các phím

màn hình hiện ra x1 = 3.137458609.

Ấn tiếp màn hình hiện ra x2 = -0.637458608.

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng của phương trình là x1 ≈ 3.137 và x2 ≈ -0.637.

b) Ấn

được

x1 = 1.72075922. Muốn lấy tròn 3 số thập phân ta ấn tiếp

Kết quả x1 = 1.721. Ấn tiếp được x2 = 0.387.

c) Ấn liên tiếp

Kết quả x1 = -1.000. Ấn tiếp được x2 = -1.333.

d) Ấn

Kết quả x1 = 0.333. Ấn tiếp được x2 = 0.333.

Các câu hỏi cùng bài học