Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 50)

Lý thuyết

Câu hỏi

Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số \(y=ax+b\) ?

Hướng dẫn giải

  • a > 0

Hàm số đồng biến trên (-,\(\dfrac{-b}{2a}\))

Hàm số nghịch biến trên (\(\dfrac{-b}{2a}\), +)

  • a < 0

Hàm số đồng biến trên (\(\dfrac{-b}{2a}\), +)

Hàm số nghịch biến trên (-,\(\dfrac{-b}{2a}\))

Các câu hỏi cùng bài học