Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 27)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác đều ABCD nội tiếp trong đường tròn O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho :

a) \(\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\)

b) \(\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\)

c) \(\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Các câu hỏi cùng bài học