Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 23)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi :

a. \(\sqrt[3]{217}:13^5\) với kết quả có 6 chữ số thập phân

b. \(\left(\sqrt[3]{42}+\sqrt[3]{37}\right):14^5\) với kết quả có 7 chữ số thập phân

c. \(\left[\left(1,23\right)^5+\sqrt[3]{-42}\right]^9\) với kết quả có 5 chữ số thập phân

Hướng dẫn giải

a) Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn

Ấn liên tiếp phím cho đến khi màn hình hiện ra

Ấn liên tiếp để lấy chữ số thập phân.

Kết quả hiện ra trên màn hình là 0.000016.

b)

Kết quả 1029138.10-5

c)

Kết quả: -2,3997.10-2.

Các câu hỏi cùng bài học