Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 163)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho \(y=x^3-3x^2+2\). Tìm x để :

a) \(y'>0\)

b) \(y'< 3\)

Hướng dẫn giải

\(y'=x^2-6x\)

y' > 0 =>x<0;6<x

y' <3=>\(3-2\sqrt{3}< x< 3+2\sqrt{3}\)

Các câu hỏi cùng bài học