Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 16)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứ 72% khối lượng natri stearat.

Hướng dẫn giải

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH -> 3 C17H35COONa + C3H5(OH)3

890 kg 918 kg

x kg 720 kg

=> x = 698,04 kg.


Các câu hỏi cùng bài học