Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 159)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được 500 ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch  hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải

a) (mol).

=> = 0,464M.

b) Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

0,232 (mol).

=> mFe = 0,232.56 = 12,992 gam.Các câu hỏi cùng bài học