Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 140)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo :

a) \(-\dfrac{5\pi}{4}\)

b) \(135^0\)

c) \(\dfrac{10\pi}{3}\)

d) \(-225^0\)

Hướng dẫn giải

a) Trên hình bên. Cung có số đo

b) Nhận xét rằng 1350 – ( -2250 ) = 3600 . Như vậy cung 1350 và cung -2250 có chung điểm ngọn. Mà cung cũng là cung -2250 . Vậy cung 1350 cũng chính là cung theo chiều dương

c)

d)

Các câu hỏi cùng bài học