Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 121)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính tổng \(S_n=-1+\dfrac{1}{10}-\dfrac{1}{10^2}+.....+\dfrac{\left(-1\right)^n}{10^{n-1}}+....\) ?

Hướng dẫn giải

Các số hạng tổng lập thành cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = -1 và q = - .

Vậy S = -1 + - + ... + + ... = = = .Các câu hỏi cùng bài học