Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 119)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A.

a)Tính khối lượng kết tủa thu được.

b)Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a) nCaO = - 0,05 (mol); nCO2 = = 0,075 (mol)

CaO + H2O → Ca(OH)2

0,05 0,05 (mol)

A < nCO2 : nCa(OH)2 < 2 => tạo thành muối

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

0,05 0,05 0,05 (mol)

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

0,025 (0,75 – 0,05) 0,025 (mol)

mCaCO3↓ = 100.(0,05-0,025) = 100.0,025 = 2,5 (gam)

b) Khi đun nóng dung dịch:

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

0,025 0,025 (mol)

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là: 0,05.100 = 5 (gam).Các câu hỏi cùng bài học