Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK tập 2 - Trang 11)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trò chơi toán học:
Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số                         N =

 

 

Hướng dẫn giải

Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 4 3 3 4 2 4 0 3 3 2 2 2 N=32

Các câu hỏi cùng bài học