Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (Sách bài tập trang 37)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ đồ thị của các hàm số :

a) \(y=\sin2x+1\)

b) \(y=\cos\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)\)

Hướng dẫn giải

a) Đồ thị của hàm số \(y=\sin2x+1\) thu được từ đồ thị hàm số \(y=\sin2x\) bằng cách tịnh tiến song song với trục tung lên phía trên một đơn vị

b) Đồ thị hàm số \(y=\cos\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)\) thu được từ đồ thị hàm số \(y=\cos x\) bằng cách tịnh tiến song song với trục hoành sang phải một đoạn bằng \(\dfrac{\pi}{6}\)

Các câu hỏi cùng bài học