Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (GSK trang 154)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính \(\sin2a;\cos2a;\tan2a\) biết :

a) \(\sin a=-0,6\) và \(\pi< a< \dfrac{3\pi}{2}\)

b) \(\cos a=-\dfrac{5}{13}\) và \(\dfrac{\pi}{2}< a< \pi\)

c) \(\sin a+\cos a=\dfrac{1}{2}\) và \(\dfrac{\pi}{2}< a< \dfrac{3\pi}{4}\)

Hướng dẫn giải

undefined

Các câu hỏi cùng bài học