Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5.97; 5.98 trang 48 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

5.97. Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?

A. NaCl, A1Cl3, ZnCl2.         

B. MgSO4, CuSO4, AgNO3

C. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl   

D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.

5.98. Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ?

A.Al.                    B. Fe                   

C. Cu                   D. Không kim loại nào tác dụng được

Hướng dẫn giải

5.97 5.98
D D

Các câu hỏi cùng bài học