Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5.55 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch NaCl, NaBr, NaI. Viết PTHH của các phản ứng.

Hướng dẫn giải

Sục khí \(Cl_2\) vào các dung dịch trên đã được cho thêm hồ tinh bột.

- Dung dịch nào không có hiện tượng gì xảy ra, đó là dung dịch NaCl.

- Dung dịch nào có chất lỏng màu nâu tạo thành, đó là dung dịch NaBr :

\(Cl_2 + 2NaBr → 2NaCl + Br_2\)

- Dung dịch nào có màu xanh xuất hiện, đó là dung dịch NaI:

\(Cl_2 + 2NaI   →   2NaCl + I_2\)

(\(I_2\) gặp hồ tinh bột tạo ra hợp chất có màu xanh).

Các câu hỏi cùng bài học