Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5.51 trang 41 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Để xác định hàm lượng bạc trong một hợp kim, người ta cho 1,5 g hợp kim đó tác dụng với dưng dịch axit HNO3 đặc, dư. Xử lí dung dịch bằng axit HCl, lọc lấy kết tủa, rửa rồi sấy khô, cân được 1,194 g. Tính phần trăm khối lượng của bạc trong hợp kim.

Hướng dẫn giải

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O        (1)

AgNO3 + HCl  → AgCl ↓+ HNO3 (2)

Theo (1) và (2) ta có :  \({n_{Ag}} = {\rm{ }}{n_{AgC1}} = {{1,194} \over {143,5}} = 0,00832(mol)\)

mAg = 0,00832.108 = 0,898 (g)

%mAg = 59,87%.

Các câu hỏi cùng bài học