Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5.47 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 17,4 gam \(MnO_2\) tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí cu sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A. Hỏi dung dịch A có chứa những chất tan nào ? Tính nồng độ % của từng chất tan đó.

Hướng dẫn giải

 

\({n_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = \frac{{17,4}}{{87}} = 0,2\,mol\)

(C% NaOH = mct / mdd x 100% => \(m_{ct}\) = C% NaOH x mdd / 100% = 20% x 145,8 / 100% = 29,16 (g) 
n NaOH = mct / M NaOH = 29,16 / 40 = 0,729 (mol) 
               \(Cl_2\) + 2NaOH --> NaCl + NaClO + \(H_2O\) 
Trước pứ:0,2___0,729 
Trong pứ :0,2 ---> 0,4 -----------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Sau pứ__: 0 -----> 0,329 -------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 

Số mol các chất sau phản ứng
\(n_{NaOH}\) = 0,329 mol 
\(n_{NaCl}\) = 0,2 mol 
\(n_{NaClO}\)= 0,2 mol 

Vậy chứa các chất sau NaOH dư , NaCl , NaClO 
m Cl2 = 0,2.35,5 = 7,1 g 
m Cl2 + m dd NaOH = 145,8 + 7,1 = 152,9 g 

m NaOH = 40 . 0,329 = 13,16g 
m NaCl = 0,2.58,5 = 11,7 g 
m NaClO = 0,2.74,5 = 14,9 g 

C% NaOH = mct / mdd x 100% = 13,16 / 152,9 x 100% = 8,6 % 
C% NaCl = mct / mdd x 100% = 11,7 / 152,9 x 100% = 7,65 % 
C% NaClO = mct / mdd x 100% = 14,9 / 152,9 x 100% = 9,74 %

Đáp số: NaCl:7,65%; NaClO:9,74%; NaOH:8,6%

Các câu hỏi cùng bài học