Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5.3 Trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho những chất sau :

A. CuO;           B. MgO;              C. H2O;               D. SO2;                         E. CO2.

Hãy chọn những chất thích hợp đã cho để điền vào chỗ trống trong các phương trình hoá học sau :

1. 2HCl + ...                 —>           CuCl2 + ...

2. H2SO4 + Na2SO3      —>           Na2S04 + … + …

3. 2HCl + CaCO3          —>           CaCl2 +….. + …

4. H2SO4 + ...              —>           MgSO4 + ...

5.  ... + ...\vboxto.5ex\vss H2SO3

Hướng dẫn giải

1. A. CuO vàC. H2O.

2. D. SO2 và C. H2O.

3. E. CO2 và C. H2O.

4. B. MgO và C. H2O.

5. D. SO2 và C. H2O

Các câu hỏi cùng bài học