Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5.110 trang 50 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Có sáu dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có một loại cation : Zn2+, Cu2+, Mg2+, Fe2+, Ag+, Pb2+ và sáu kim loại là : Zn, Cu, Mg, Fe, Ag, Pb.

a)  Hãy lập bảng để trình bày những kim loại nào có thể phản ứng với những dung dịch chứa cation nào ?

b) Từ những kết quả trong bảng có thể rút ra kết luận gì về tính oxi hoá của ion Ag+ và Mg2+, tính khử của kim loại Ag và Mg ?

c)   Sắp xếp những cặp oxi hoá- khử của những chất nói trên theo một thứ tự nhất định về tính chất hoá học.

Hướng dẫn giải

a) Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối :

Kim loại

Ion

Zn

Cu

Fe

Mg

Ag

Pb

Zn2+

-

-

-

Mg2+ + Zn

-

-

Cu2+

Zn2+ + Cu

-

Fe2+ + Cu

Mg2+ + Cu

-

Pb2+ + Cu

Fe2+

Zn2++ Fe

-

-

Mg2+ + Fe

-

-

Mg2+

-

-

-

-

-

-

Ag+

Zn2+ + Ag

Cu 2++Ag

Fe2+ + Ag

Mg2+ + Ag

-

Pb2+ + Ag

Pb2+

Zn2+ + Pb

-

Fe2+ + Pb

Mg2+ + Pb

-

 

 b) Tính oxi hoá và tính khử :

- Cation Ag+ oxi hoá được tất cả các kim loại đã cho, Ag+ là chất oxi hoá mạnh nhất.

- Kim loại Mg khử được tất cả các kim loại đã cho, Mg là chất khử mạnh nhất.

- Cation Mg2+ không oxi hoá được những kim loại đã cho, Mg2+ là chất oxi hoá yếu nhất.

- Kim loại Ag không khử được kim loại nào đã cho, Ag là chất khử yếu nhất.

c) Sắp xếp cặp oxi hoá - khử :

Mg2+/Mg ; Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe ; Pb2+/Pb ; Cu2+/Cu ; Ag+/Ag.

Từ trái sang phải :

- Tính oxi hoá của các cation kim loại tăng dần.

- Tính khử của các kim loại giảm dần.

Các câu hỏi cùng bài học