Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 68)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Hệ số góc của đường thẳng \(y=\dfrac{3x-5}{2}\) là :

(A) 3                        (B) (-5)                          (C) \(\dfrac{3}{2}\)                     (D) \(-\dfrac{5}{2}\)

b) Hệ số góc của đường thẳng \(y=\dfrac{3-\sqrt{3}x}{5}\) là :

(A) 3                        (B) \(\dfrac{3}{5}\)                              (C) \(-\sqrt{3}\)               (D) \(-\dfrac{\sqrt{3}}{5}\)

Hướng dẫn giải

a) Chọn ý C

b) chọn ý D

Các câu hỏi cùng bài học