Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 48.4 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày phương pháp tách các chất ra khỏi nhau từ các hỗn hợp sau :

a)  Rượu etylic và axit axetic.

b)  Axit axetic và etyl axetat

Hướng dẫn giải

a) Cho hỗn hợp tác dụng với CaO, sau đó chưng cất được rượu etylic. Chất rắn không bay hơi cho tác dụng với H2S04, sau đó chưng cất thu được CH3COOH.

b) Cho hỗn hợp tác dụng với CaC03, sau đó chưng cất được etyl axetat.

Chất rắn không bay hơi cho tác dụng với H2S04, sau đó chưng cất thu được CH3COOH.

Các câu hỏi cùng bài học