Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 46 trang 122 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các bất phương trình sau:

a) \(\left\{ \matrix{
{x^2} \ge 0,25 \hfill \cr 
{x^2} - x \le 0 \hfill \cr} \right.;\)

b) \(\left\{ \matrix{
(x - 1)(2x + 3) > 0 \hfill \cr 
(x - 4)(x + {1 \over 4}) \le 0 \hfill \cr} \right.\)

Hướng dẫn giải

a) \(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
{x^2} \ge 4x \hfill \cr 
{(2x - 1)^2} < 9 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x^2} - 4x \ge 0 \hfill \cr 
- 3 < 2x - 1 < 3 \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \in ( - \infty ;0] \cup {\rm{[}}4; + \infty ) \hfill \cr 
- 1 < x < 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow - 1 < x \le 0 \cr} \)

b) \(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
2x - 3 < (x + 1)(x - 2) \hfill \cr 
{x^2} - x \le 6 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x^2} - 3x + 1 > 0 \hfill \cr 
{x^2} - x - 6 \le 0 \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \in ( - \infty ;{{3 - \sqrt 5 } \over 2}) \cup ({{3 + \sqrt 5 } \over 2};3] \hfill \cr 
- 2 \le x \le 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

\( \Leftrightarrow x \in {\rm{[ - 2;}}{{3 - \sqrt 5 } \over 2}) \cup ({{3 + \sqrt 5 } \over 2};3{\rm{]}}\)

Các câu hỏi cùng bài học