Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 46.3 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Chỉ dùng H20 và một hoá chất, hãy phân biệt các chất sau :

a)  Rượu etylic, axit axetic, etyl axetat.

b)  Rượu etylic, axit axetic, benzen.

Hướng dẫn giải

a) TN 1. Dùng quỳ tím nhận ra CH3COOH. Mẫu nào làm quỳ tím chuyển đỏ là axit axetic, còn lại là rượu etylic và etylaxetat

TN 2. Dùng H20 nhận ra rượu etylic (tan trong nước), chất còn lại không tan trong nước là etyl axetat.

b) - Cho quỳ tím vào từng mẫu thử, mẫu làm quỳ tím chuyển đỏ là axit axetic, còn lại là hai chất kia.

-Dùng nước nhận biết hai chất còn lại, chất nào tan vô hạn trong nước là \({C_2}{H_5}OH\)

Các câu hỏi cùng bài học