Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 45 trang 122 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các bất phương trình sau:

a) \(\left\{ \matrix{
{x^2} \ge 0,25 \hfill \cr 
{x^2} - x \le 0 \hfill \cr} \right.;\)

b) \(\left\{ \matrix{
(x - 1)(2x + 3) > 0 \hfill \cr 
(x - 4)(x + {1 \over 4}) \le 0 \hfill \cr} \right.\)

Hướng dẫn giải

a) \(\left\{ \matrix{
{x^2} \ge 0,25 \hfill \cr 
{x^2} - x \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x^2} - 0,25 \ge 0 \hfill \cr 
{x^2} - x \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow 0,5 \le x \le 1.\)

b) \(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
(x - 1)(2x + 3) > 0 \hfill \cr 
(x - 4)(x + {1 \over 4}) \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \in ( - \infty ; - {3 \over 2}) \cup (1; + \infty ) \hfill \cr 
x \in {\rm{[ - }}{1 \over 4}{\rm{;4]}} \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow x \in (1;4]. \cr} \)

Các câu hỏi cùng bài học