Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 45.5 Trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và hiệu suất của quá trình lên men là 92%.

Hướng dẫn giải

Trong 50 lít rượu etylic 4° có \({{50} \over {100}} \times 4 = 2(l)\) rượu nguyên chất.

Vậy khối lượng rượu etylic có trong 50 lít rượu 4° là :

2 x 1000 x 0,8 = 1600 (gam)

Vì hiệu suất đạt 92% nên khối lượng rượu đã lên men là \({{1600 \times 92} \over {100}} = 1472(gam)\)

Số mol rươu đã lên men là \({{1472} \over {46}} = 32(mol)\)

Phản ứng lên men :

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men giấm} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COOH + }}{{\rm{H}}_2}O\)

   32 mol                                 32 mol

Vậy khối lượng của CH3COOH tạo ra là :

       60 x 32 = 1920 (gam).

Các câu hỏi cùng bài học