Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 43 (Sách bài tập - trang 35)

Lý thuyết

Câu hỏi

Đố :

Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức sau :

         \(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}:\dfrac{x+3}{x+2}:\dfrac{x+4}{x+3}:\dfrac{x+5}{x+4}:......=1\)

Hướng dẫn giải

Gọi phân thức cần tìm là \(\dfrac{a}{b}\)

Theo đề bài ta có :

\(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}:\dfrac{x+3}{x+2}:\dfrac{x+4}{x+3}:\dfrac{x+5}{x+4}:\dfrac{a}{b}=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{x+1}\cdot\dfrac{x+1}{x+2}\cdot\dfrac{x+2}{x+3}\cdot\dfrac{x+3}{x+4}\cdot\dfrac{x+4}{x+5}\cdot\dfrac{b}{a}=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{x+5}\cdot\dfrac{b}{a}=1\)

\(\Rightarrow\dfrac{b}{a}=\dfrac{x+5}{x}\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{x}{x+5}\)

Vậy phân thức cần tìm là \(\dfrac{x}{x+5}\)

Các câu hỏi cùng bài học