Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 42.5 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn 165,84 ml dung dịch này người ta thu được 36 g CuSO4. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng.

Hướng dẫn giải

Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 :

- Khối lượng của dung dịch CuSO4 ban đầu :

\({m_{{\rm{dd}}}} = 1,206 \times 165,84 \approx 200(g)\)

- Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu là 

\(C\%  = {{100\%  \times 36} \over {200}} = 18\% \)

Các câu hỏi cùng bài học